Secundària

Joves amb capacitat

A la secundària a El Til·ler volem formar joves amb capacitat per conduir la seva vida adulta i amb les eines necessàries per transformar el món.

L’escola Waldorf-Steiner El Til·ler proposa una secundària holística de 4 anys (dos cursos finals de secundària i els dos de batxillerat) on l’alumne no ha d’especialitzar-se en un moment que vitalment no li correspon.

El fet de cursar matèries de diferents àmbits (científic, humanístic, tecnològic, artístic) fa que l’alumne estigui plàsticament molt més obert i receptiu a entendre el món que l’envolta des de diferents punts de vista i això el fa molt més adaptable als reptes que li puguin aparèixer i permeable a ser un agent de transformació i de canvi per a la societat del futur. Aquest enfocament va arribant al nostre país, on ja s’ofereixen graus (universitaris i de cicles) que combinen diferents disciplines. Per poder emprendre cal aquesta qualitat creativa, permeable al canvi i forta en la voluntat de fer.

Poder oferir una pedagogia que vagi al ritme del desplegament vital omple de sentit i de coherència. D’aquesta manera, els nois i noies entren a la secundària Waldorf en un moment de canvi de septenni. El mestre tutor que ha acompanyat la primària i que li ha ensenyat el món d’una manera artística s’acomiada per tal que aquests nois i noies entrin a la secundària, on els esperen els especialistes, i puguin mirar el món des del pensar que es va obrint a mesura que el tercer septenni avança. Una de les característiques pel que fa la tutoria en el pas a la secundària és que ara els alumnes es troben amb dos tutors que els acompanyaran i els veuran créixer durant els quatre cursos de secundària.

La novena classe

En la novena classe comença a notar-se el que, en la història de la humanitat, va suposar el canvi del mite al logos. De conèixer a través de narracions imaginatives guiades per un mestre a voler saber com funciona el món des del pensar propi. A novè, les diferents matèries acompanyen el desplegament del judici pràctic. D’aquesta manera des de ciències es busca captar el fenomen a través de l’experimentació viva i viscuda i poder narrar l’experiment amb precisió i objectivitat per, més endavant, a la desena classe, extreure’n la llei que s’amaga darrera els fenòmens. En aquest primer desplegament del judici pràctic l’alumne es sent encuriosit per com funcionen les coses i d’aquesta manera s’entra a conèixer amb profunditat mecanismes com la màquina de vapor o l’aparell fotogràfic.

En llengües es practica la capacitat de narrar o descriure sense afegir res que provingui de la interpretació personal per tal de poder diferenciar el que és subjectiu del que és objectiu. En història es mostren les revolucions que han portat canvis de paradigma en la humanitat, aquest fet està en consonància en un moment de canvis com els que ells viuen precisament. Els treballs de música i eurítmia adquireixen un aspecte terapèutic, perquè creen llaços d’unió en una època on sorgeixen sentiments de soledat i distanciament. Entre la novena i la desena classe, els nois i noies fan una estada per parelles en una granja on han de tirar endavant amb les seves forces de voluntat un seguit de tasques. Això els permet de veure com n’és d’important el fer i tot allò que funciona gràcies al seu esforç personal i dedicació.

La desena classe

A desena classe els alumnes ja no només volen saber com funciona el món que els envolta, sinó quina llei s’amaga darrere dels fenòmens o des de quan les coses són d’aquesta manera. El judici teòric és el que interessa que creixi amb força en els nois i noies de la desena classe. En llengües es porta l’alumnat a descobrir de quina manera s’estructura allò que conforma cada llengua per tal d’extreure’n les regles, lleis i motius que fa que avui siguin així. També es treballen diferents tipus de textos i de tècniques de redactat per tal que les idees en el pensar puguin anar-se teixint en el redactat .

El llenguatge s’ha de reconquerir de nou en aquesta segona crisi vital i, en la poesia, el llenguatge es pot fondre en fronteres de l’intangible que són les úniques capaces de captar aquesta nova interioritat que els neix. En la poesia s’hi estructuren unes lleis que ara els són perceptibles i no s’han d’entomar com una mera abstracció. En història, es viatja fins a la prehistòria per conèixer l’arrel que ens ha portat a l’actualitat. En ciències, acompanyats per instruments i aparells, es porta l’alumnat a despertar-los la capacitat de poder anar amb el propi pensament a copsar la llei que s’amaga darrere el fenomen. Amb la mateixa importància que l’experimentació, el treball al taller es fa present com a espai on l’adolescent té la possibilitat real d’apropiar-se de la matèria i transformar-la.

L’anglès com a primera llengua estrangera a l’escola és presentada a través de la literatura. És, des de l’artifici literari, que es mostra la llengua a l’alumnat dotant-la de context i evitant una mecanització en el seu aprenentatge. L’oralitat es potencia juntament amb destreses gramaticals o l’escriptura.

L’etapa final de la secundària Waldorf (batxillerat fora de l’escola) és la culminació d’aquesta pedagogia. Totes les llavors que es varen plantar a infantil broten en aquest tercer septenni i és, justament, en l’etapa final que en surten les flors.

La pedagogia Waldorf sempre ha vetllat per oferir curricularment l’aliment que toca a cada moment vital al seu alumnat. D’aquesta manera, a l’onzena classe (1r de batxillerat) es proposa la lectura del Parsifal que dona als joves claus hermenèutiques de descoberta del món intern que se’ls desperta amb força. També en aquest moment de recerca personal es proposa una estada social (a un sociosanitari, a un menjador solidari…) on l’alumne veu que té una vàlua especial que pot aportar als altres.

La onzena classe

A l’onzena classe s’inicia el treball anual que durarà un any. Durant la gestació del seu projecte estarà acompanyat per un mestre de l’escola (coordinador) i un especialista extern (mentor) de l’àmbit escollit per a la recerca. Durant l’onzena i la dotzena classes els joves podran escollir un àmbit acadèmic (humanísticoliterari o cientificotecnològic) per aprofundir. Tot i rebre la diversitat de matèries dels diferents àmbits curriculars, durant unes hores setmanals podran ampliar o aprofundir la seva dedicació en la branca que desitgin. De la mateixa manera, en els dos darrers cursos de secundària, els alumnes podran escollir en quina de les arts (eurítmia, música o visual i plàstica) volen aprofundir.

La dotzena classe

A la dotzena classe el jove està ja disposat a donar el fruit que ha gestat durant un any de recerca sobre un tema que no és sols per a ell sinó que està pensat perquè tingui un lloc d’utilitat en la societat. D’aquesta manera se’ls impulsa des de l’escola a ser emprenedors i creatius, a saber veure allà on hi ha mancança i a trobar-hi solució en l’àmbit en què se sentin brillar. Aquest treball anual es presenta davant de tota la comunitat educativa i és un moment destacat i important. Durant la dotzena classe se segueix acompanyant el moment vital de l’alumne des de les diferents matèries. L’alumne que ha travessat una pedagogia així té un jo fort que es desperta i es posiciona davant del món.

Abans que hi entri des de la voluntat en el fer per enriquir-lo, la pedagogia Waldorf proposa la lectura del Faust, un clàssic universal on l’alumne pot captar per on van les temptacions del temps actuals. Els diferents enfocaments científics que es proposen, ara poden ser ponderats des de la interioritat d’aquesta personalitat del jove que ha assolit els diferents judicis i està desperta i receptiva per captar el món. En l’àmbit artístic l’alumne no sols coneix els grans autors i obres sinó que se sent ell també portador de la llavor artística i és capaç de crear.

El fet de poder seguir en l’àmbit humanístic i conèixer obres i autors de diferents llengües i moments històrics dona aquesta coixí de saviesa que no s’esgota amb el temps. La dotzena classe culmina amb una actuació teatral, l’últim treball conjunt multidisciplinari com a grup.

Al final de la 12a classe els alumnes obtenen el títol de batxillerat en una de les tres modalitats que ofereix l’escola. Aquest títol els permet matricular-se en un cicle de grau superior o presentar-se a la selectivitat. 

En cas de voler accedir a la universitat, l’escola ofereix un 13è curs complementari per tal de preparar exclusivament la prova PAU. D’aquesta manera i seguint la pauta d’altres escoles Waldorf que també tenen una prova d’accés en els seus països, es pot desplegar els 12 anys de currículum sense haver de renunciar a la metodologia i sense tampoc caure en l’estrès i tensió de la preparació de la prova. Qui, a títol personal, vulgui emprendre el repte de presentar-se a la selectivitat al final de la dotzena classe, els professors poden assessorar de manera convenient cada alumne.

Joves amb capacitat

Amb aquests 12 cursos l’escola posa a disposició una proposta educativa holística no sols en el pensar, sinó que també nodreix en espais emocionals de l’alumnat i els capacita en la voluntat perquè siguin adults compromesos. Aquesta pedagogia no culmina amb la dotzena classe sinó que, pel fet d’haver-se presentat d’una manera viva, competencial i artística, segueix creixent durant la vida adulta.

"No hem de preguntar-nos què necessita saber i conèixer l’esser humà per mantenir l’ordre social establert, sinó quin potencial té i què necessita desenvolupar. D’aquesta manera serà possible aportar a l’ordre social noves forces procedents de les joves generacions"

L’escola Waldorf-Steiner El Til·ler és una cooperativa educativa gestionada per mestres i famílies que vol oferir a infants i joves una educació basada en el respecte a cada individualitat i al seu desenvolupament.

C/ Apel·les Mestres, 11, 08193 Bellaterra,
Cerdanyola del Vallès
935 929 795
info@escolawaldorf.org