cat

cast

eng

L’escola Waldorf-Steiner el Til·ler està situada a Bellaterra i el seu objectiu és l’educació dels infants i joves seguint els principis de la pedagogia Waldorf. El seu recorregut històric es va iniciar el 1999. En aquest temps, els infants i les seves famílies han pogut gaudir d’una pedagogia fonamentada en el respecte a l’infant i el seu desenvolupament, amb una observació atenta de l’adult que l’acompanya en les seves necessitats.

El Til·ler

El nostre projecte s’adreça a tothom interessat en el fet educatiu amb respecte per la diversitat ètnica, social, política i econòmica, i també la llibertat religiosa i de pensament.

El mes de novembre de l’any 1998 s’inaugurà a la Casa Elizalde de Barcelona l’exposició sobre la pedagogia Waldorf organitzada per la Unesco amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i el Centre Unesco de la ciutat. D’aquella exposició en surten, entre d’altres, dues iniciatives noves: un grup de jocs per a infants a Sant Cugat del Vallès i un grup de persones interessades a endegar la formació en pedagogia Waldorf a Catalunya.

El mes de maig de l’any 1999, les famílies que mantenien encesa la flama del grup de jocs a Sant Cugat feren pública la iniciativa amb una exposició a la Casa de Cultura del poble i al mes de setembre, en una petita casa cedida per una de les famílies, començaren les activitats amb nou infants i una mestra.

Així, al llarg del curs 2000-2001, al voltant del grup de jocs sorgí l’Associació Waldorf de Sant Cugat, i, alhora, es posà en marxa el primer Seminari de Formació Waldorf organitzat pel Cercle per a la Pedagogia Waldorf a Catalunya, amb més de cinquanta participants que serien els futurs mestres catalans i base humana per a les escoles del nostre país.

 

Tots aquests esforços anaven encaminats a posar en marxa el projecte de la primera escola Waldorf de Catalunya. Fou a mitjans del curs 2004-2005 que es trobà a Bellaterra un espai prou gran on començar a fer realitat l’escola: s’obriren tres cursos de primària amb vint-i-cinc nens i nenes i dues mestres, a més d’alguns especialistes.

El curs 2008-2009 s’aconseguí l’homologació per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de les etapes d’educació infantil i l’educació primària amb efectes retroactius des de l’any 2007.

Aquest passat mes de setembre va començar la setena classe estrenant un nou edifici de l'escola que suposa una ampliació per quatre grups d'ESO.

 

Història de l'escola

“La vida social sana es desenvolupa quan en el mirall de cada ànima humana tota la comunitat hi troba el seu reflex i quan en la comunitat viu la virtut de cadascú"

L'organització de l'escola

És necessari per a tota la comunitat escolar tenir una adequada informació del funcionament del nostre centre. En l’educació Waldorf, l’escola és un organisme viu on tots els membres tenen una importància vital. La nostra entitat neix del treball d’una associació de pares i mestres, que actualment s’ha transformat en cooperativa d’ensenyament, en la que famílies i mestres participen i comparteixen la responsabilitat en totes les tasques i aspectes de la vida de l’escola.

A la nostra entitat, les funcions pedagògiques s’exerceixen de forma col·legiada per part dels mestres amb un Cercle intern o Equip Directiu format per un equip mestres i amb el seu òrgan de decisió que és el Claustre de mestres. La gestió i l’organització està a càrrec de pares i mestres disposats a assumir responsabilitats. Aquest òrgan és rotatiu i s’anomena, Consell Rector. La responsabilitat i la llibertat formen el principi fundacional del nostre model de gestió educativa i això s’expressa en l’autonomia i el consens en les Assemblees anuals.

D’aquesta manera, els problemes de l’escola són considerats debatuts en conjunt o en cadascun dels àmbits que els correspon. Es procura que el diàleg sigui la fòrmula fonamental de trobada dels diferents punts de vista.

Famílies i mestres també participen de forma directa en les Comissions, que determinen la forma social del centre, segons les necessitats i la creativitat de la vida de la comunitat escolar.

Claustre de mestres: Està format pel conjunt de mestres de l’escola. S’encarrega de les tasques pedagògiques del dia a dia i pren les decisions que corresponen a aquest àmbit, per a una adequació dels continguts pedagògics del quals participen les famílies, amb atenció individualitzada a cada alumne i en consideració de la diversitat.

Consell Rector: La cooperativa és administrada pel Consell Rector, que està format per quatre mestres i quatre pares i/o mares d’alumnes escollits per l’assemblea. Coordina els òrgans de participació de l’escola a través de les comissions i du a terme la gestió de l’activitat administrativa i econòmica del centre, amb el suport del Cercle intern.

Cercle Intern i Equip Directiu: Està format per un grup de mestres que se senten responsables de la vida del centre, que tenen cura general de les activitats escolars, que vetllen per la coordinació de la gestió del centre, per l’adequació del projecte educatiu a la realitat del centre, per la planificació i avaluació interna de les activitats del centre i per la adequada gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre. Són els responsables davant de l’administració.

Comissions: Conforma el cos social del centre i té diferents àmbits de participació.

La gestió de l’escola s’organitza en tres grans àmbits de treball: àmbit econòmic- administratiu, àmbit de les relacions internes i àmbit de les relacions externes. Cada àmbit te diferents comissions creades en funció de les necessitats del centre o dels aspectes concrets a resoldre (comissió de difussió, comissió de festes, comissió de transport...). Les famílies poden, segons les seves possibilitats, unir-se a aquestes comissions i col.laborar estretament en la vida de l’escola. Aquesta activitat fa que mares, pares, alumnes i mestres se sentin a “casa seva”.

Escola Waldorf-Steiner El Til·ler © 2016